ARTIKEL 1. BEPALING VAN DE HUURPRIJS; DUUR VAN DE HUUR

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen, en voor het geldende tarief op dat moment. Al onze prijzen, ook in de algemene voorwaarden zijn excl. btw. Een huurdag is van 7.00 u. tot 18.00 u. (’s avonds terugzetten of ophalen in overleg) Halve huurdag is van 7.00 u. tot 12.00 u. of van 13.00 u. tot 18.00 u. Op zon- en feestdagen in overleg. Personenbussen en auto’s zijn niet voor een halve dag te huur en op zaterdag is het niet mogelijk om voor een halve dag te huren. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt in beginsel aan de hand van de kilometerteller. De huurder verbindt zich ervoor zorg te dragen dat de kilometerteller, ook ten aanzien van de aansluitingspunten, intact blijft. Indien de kilometerteller defect raakt, dient zulks onmiddellijk te worden gemeld aan de verhuurder. Het na het defect aan de kilometerteller verreden aantal kilometers wordt zo nodig berekend aan de hand van een routeplanner.

ARTIKEL 2. VERLENGING VAN DE HUUROVEREENKOMST

De huurder verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag dat de overeenkomst eindigt terug te brengen en op het tijdstip zoals mondeling is overeengekomen bij het ophalen. Tenzij door de huurder tenminste twaalf uur voor het einde van de huurtijd, een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem schriftelijk of mondeling door de verhuurder is toegestaan. Verhuurder bepaalt of er borg aangevuld moet worden. De aldus verlengde huurtermijn blijft onderworpen aan deze standaardbepalingen.

ARTIKEL 3. OVERSCHRIJDING VAN DE HUURTERMIJN

Indien het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn bij de verhuurder weer is ingeleverd, ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke terugname van het voertuig, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen tot en met de dag dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder, met dien verstande, dat de dagprijs over de verlengde periode alsnog verhoogd wordt met een bedrag van € 50,- per dag exclusief BTW onverminderd de eventuele door de verhuurder verder te lijden schade en de te maken kosten, tenzij de huurder aantoont dat overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van een hem niet toerekenbare tekortkoming, zoals een technisch mankement van het voertuig, dat reeds in aanleg aanwezig was bij het aangaan van de huurovereenkomst.

ARTIKEL 4. ANNULERING

Annulering van de huurovereenkomst is niet mogelijk, dit wordt per geval door verhuurder beoordeeld.

ARTIKEL 5. AFREKENING HUURBEDRAG

 1. De schulden van de huurder worden beschouwd als brengschulden. De huurder is verplicht, de waarborgsom gesteld door verhuurder, te voldoen bij het aangaan van het contract.
  Tenzij anders wordt overeengekomen, dient betaling contant / per pin te geschieden of binnen het gestelde betalingstermijn. Indien desondanks de vordering van de verhuurder niet contant wordt betaald of op overeengekomen tijdstip wordt betaald, dan is de verhuurder vanaf dat moment gerechtigd over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door de verhuurder uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de huurder tot contante betaling komt te vervallen.
 2. Indien de huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen is de verhuurder gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die de verhuurder in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie de verhuurder zich bedient voor de invorderingen van het verschuldigde bedrag. De uitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten menste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,-

ARTIKEL 6. KOSTEN TIJDENS HUURTIJD

Gedurende de tijd, dat de huurder over het voertuig beschikt, zijn kosten aan het gebruik van het voertuig verbonden zoals motorbrandstof, stalling, wassen voor rekening van de huurder.

ARTIKEL 7. GEBRUIK HUUR-VOERTUIG

Alleen de met name in de huurovereenkomst genoemde berijder(s) mag (mogen) het voertuig besturen. Het doorverhuren van het voertuig is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.
Huurder dient er voor te zorgen dat het voertuig op behoorlijke wijze wordt behandeld en verzorgd en overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt uitsluitend op de verharde weg en dat voor overbelasting en beschadiging van het in- en exterieur wordt gewaakt. De huurder dient er voor te zorgen, dat hijzelf als bestuurder of iedere andere bestuurder die genoemd is in de huurovereenkomst te allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit die tot het goed besturen vereist is. Het is niet toegestaan het voertuig te bezigen voor het vervoer van personen en/of zaken tegen betaling, voor het geven van rijonderricht en voor wedstrijden of betrouwbaarheidsritten/snelheidsproeven en voor het trekken van aanhangwagens (waaronder begrepen caravans), opleggers of een volgens de WAM daarmee gelijk te stellen object, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Met het voertuig mag alleen worden verbleven in landen die zijn aangeduid op het internationale motorrijtuigen verzekeringsbewijs (groene kaart), behorend bij het voertuig. De huurder dient er voor te zorgen, dat geregeld het water- en oliepeil alsmede de bandenspanning wordt gecontroleerd en dat het voertuig op tijd (overeenkomstig het serviceschema van het betreffende voertuig) een onderhoudsbeurt krijgt. Huurder is gehouden het voertuig in goede staat bij de verhuurder terug te bezorgen.

ARTIKEL 8. REPARATIES EN ONDERHOUDSBEURTEN

De kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten komen geheel voor rekening van de Verhuurder, tenzij kan deze ontstaan zijn door nalatigheid van de huurder. De kosten van reparatie van lekke banden zijn voor rekening van de huurder. Bij vervanging van banden die niet het gevolg is van normale slijtage betalen huurder en verhuurder ieder de helft van de prijs van de nieuwe band. Onderhouds- en reparatie werkzaamheden dienen in het bedrijf van de verhuurder te worden uitgevoerd. Wanneer dit niet mogelijk is, dient er overleg plaats te vinden met verhuurder. Indien de kosten van reparatie- c.q. vervangingswerkzaamheden een bedrag van € 50,- exclusief BTW niet te boven gaan, kunnen deze werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder ten uitvoer worden gelegd. Voor kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten boven een bedrag van € 50,- dient de verhuurder vooraf schriftelijk / mondeling toestemming te verlenen, bij gebreke waarvan deze kosten voor rekening van de huurder zijn. De door de huurder betaalde onderhoudsbeurten en de na toestemming van de verhuurder elders uitgevoerde, door de huurder betaalde reparaties worden door de verhuurder tegen overlegging van een gespecificeerde nota en kwitantie vergoed. In het geval van door de verhuurder goedgekeurde reparatie in het buitenland vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de verhuurder geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten. Bij reparaties vervangen onderdelen dienen bij de verhuurder te worden ingeleverd.

ARTIKEL 9. WA-VERZEKERING

De verhuurder verklaart dat er ten behoeve van het voertuig een WA aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de bij of krachtens de wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen. Voor rekening van de huurder, die de verhuurder ter zake vrijwaart, blijft evenwel:

 • Schade aan derden / en gehuurde voertuig die om welke reden dan ook niet door de verzekeraar worden vergoed; – Schade aan derden / en gehuurde voertuig die weliswaar door verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed doch ter zake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade;
 • Het eigen risico wat in het contract is overeengekomen, excl.btw.
  Na afkoop van het eigen risico blijft huurder aansprakelijk voor het dan geldende maximale eigen risico, dit betreft eigen schade en schade aan derde, dus voor de totale schade. Dit is excl. btw. De verzekeringsvoorwaarden kunnen opgevraagd worden.

ARTIKEL 10. CASCOSCHADEN

De verhuurder verklaart dat hij eventuele cascoschade zelf draagt, met dien verstande dat te allen tijde voor rekening van huurder blijft:

 • Het eigen risico wat in het contract is overeengekomen.
 • Schade ontstaan bij gebruik in strijd met artikel 7;
 • Schade ontstaan wanneer de bestuurder van het voertuig ten tijde van het schadegeval onder zodanige invloed van alcohol, medicijnen of enig bedwelmend op opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat moet worden geacht het voertuig naar behoren te besturen;
 • Schade ontstaan door opzettelijk handelen of nalaten van de huurder of bestuurder;
 • Schade ontstaan terwijl de bestuurder niet in het bezit is van een geldig en voor het besturen van of bedienen van het desbetreffend type voertuig voorgeschreven rijbewijs of terwijl de bestuurder de rijbevoegdheid is ontzegd;
 • Bovenhoofdse schade aan een vrachtauto en/of getrokken materieel tot maximaal € 2500,- excl. btw
 • Bovenhoofdse schade aan een personen-, bestel- of kampeerauto tot maximaal € 1.500,- excl. btw
 • Onder vrachtauto wordt hier verstaan een voertuig met een GVW van meer dan 3500 kg.

Onder bestel- of kampeerauto wordt hier verstaan een auto met een maximum totaal gewicht van 3500 kg. Onder bovenhoofdse schade wordt verstaan alle schade aan de bovenzijde van de auto tot 75 centimeter onder de dakrand en de schade ontstaan aan derde, tegenpartij.
Hiervoor geldt ten alle tijden een verhoogd eigen risico van € 1500,- / € 2500,- excl. btw.

ARTIKEL 11. SCHADE

De verhuurder staat garant dat het voertuig op het moment van de aanvang van de huurperiode in deugdelijke staat verkeert. Ingeval van schade, overkomen aan of veroorzaakt met het onder de huurovereenkomst vallende voertuig, is huurder verplicht de verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en daarna de instructies van de verhuurder op te volgen, zoals het overleggen van getuigenverklaringen en/of andere bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben, zulks onder inzending van een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier. De bestuurder van het gehuurde voertuig dient in het desbetreffende geval door de politie rapport of procesverbaal te doen opmaken en het volledig ingevulde en ondertekende schadeformulier uiterlijk 24 uur na afloop van de huurperiode, bij ons verhuurbedrijf in te leveren. Is dit niet het geval dan kan de huurder aansprakelijk worden gesteld voor de gehele schade (eigen schade en de schade aan derde). Ingeval van schade in het buitenland zijn de kosten van een eventuele repatriëring uitsluitend van het huurvoertuig voor rekening van de verhuurder, tenzij verhuurder de huurder verplicht heeft gesteld zich tegen deze kosten van repatriëring te verzekeren. Huurder is aansprakelijk voor schade welke optreedt door verlies van de waardepapieren, zoals kentekenbewijs en grensdocumenten en door verlies van onderdelen en gereedschappen.Huurder is verplicht deze schade bij het terugbrengen van het voertuig of anders zo spoedig mogelijk te vergoeden. Indien de huurder niet (tijdig) voldoet aan één van de hiervoor genoemde verplichtingen en dat zou leiden tot een verlies van aanspraken op verzekeringsuitkering(en) of van de mogelijkheid een derde aansprakelijk te stellen dan wel anderszins de verhuurder zou schaden dan is de huurder voor deze schade aansprakelijk.

ARTIKEL 12. SCHADE VAN DE HUURDER

Huurder heeft indien verder rijden met het gehuurde voertuig ten gevolge van een defect aan het voertuig dat reeds (in aanleg) bij aanvang van de huur aanwezig was of ten gevolge van een ongeval buiten zijn schuld onmogelijk is, recht op vervangend vervoer, volgens de bij verhuurder geldende regeling. Andere kosten of schade worden niet vergoed. In alle andere gevallen waarbij verder rijden onmogelijk is heeft de huurder geen recht op vervangend vervoer. Voor schade aan zaken die door het motorrijtuig worden vervoerd, hoe dan ook ontstaan, is de verhuurder nimmer aansprakelijk. De huurder, ook indien deze in een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt geacht ter zake van zijn mogelijke schade een eigen verzekering af te sluiten.

ARTIKEL 13. BEDRIJFSSCHADE

De huurder is aansprakelijk voor de door verhuurder te lijden bedrijfsschade voor zover deze geleden wordt door opzet of grove nalatigheid of grove schuld van de bestuurder. Deze wordt thans voor beide partijen bindend bepaald op het objectief vast te stellen aantal reparatiedagen vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd evenwel met 10% wegens besparing van op verhuurder drukkende kosten en lasten.

ARTIKEL 14. VRIJWARING VERHUURDER

De huurder vrijwaart verhuurder voor alle schade van inzittenden of derden waarvoor de verhuurder aansprakelijk mocht zijn en voor alle boetes die aan verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de bestuurder en/of inzittenden gepleegde strafbare feiten tenzij de door verhuurder verschuldigde boetes en/of schadevergoeding een gevolg zijn van een defect aan het voertuig dat reeds (in aanleg) aanwezig was bij de aanvang van de huur.

ARTIKEL 15. VOORUITBETALING – BORG

De vooruitbetaling strekt tot verhaal van de huursom. Daarvoor kan de verhuurder een borgsom verlangen. Tezamen met de borg strekt zij tot verhaal van kosten en schade, tot betaling waarvan de huurder krachtens de bepalingen van de huurovereenkomst is gehouden,onverminderd het recht van de verhuurder tot volledige schadevergoeding.

ARTIKEL 16. ONTBINDING VAN DE HUUR

De verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, indien blijkt tijdens de huurperiode dat de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, of niet op tijd of niet ten volle nakomt; bij nalatigheid, bij overlijden, onder curatelestelling, aanvraag van surséance van betaling of faillissement van huurder, bij vestiging in het buitenland van huurder; bij vordering van overheidswege van het desbetreffende verhuurde voertuig, dan wel bij beslag op dit voertuig, of indien zich tussentijds omstandigheden voordoen, waarmede de verhuurder bij aanvang van de huur niet op de hoogte was. Huurder machtigt bij deze de verhuurder of door deze aangewezen personen om het voertuig te controleren waar deze zich bevindt, stop te zetten, dan wel zich weer in het bezit van het voertuig te stellen. In het geval dat het voertuig door de verhuurder is teruggehaald behoudt hij alle rechten om de ter zake gemaakte kosten of door de verbreking van de overeenkomst geleden schade op de huurder te verhalen.

ARTIKEL 17. BEMIDDELINGS- EN GESCHILLENREGELING

 1. Op alle overeenkomsten tussen verhuurder en huurder is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen de verhuurder en de huurder dienen in eerste instantie aanhangig gemaakt te worden bij en berecht door de Kantonrechter te Venlo in Nederland.